Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag 6 februar 2022 kl 11

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i TRC søndag 6. februar 2022 kl 11.00 i TRCs lokaler på Parkskolen, Taastrup.

Kontingentet for 2022 er 200 kr og kan betales via Mobile Pay nr 90255. Ønsker du at betale på en anden måde skal du tage kontakt til kasserer André på email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag 6 februar 2022 kl 11

Foreningens vedtægter som vedtaget på generalforsamlingen 7. februar 2021

Vedtægter for TRC – Taastrup Rollespilsklub

CVR# 29593485

§1 Navn og formål
1.1 Foreningens navn er TRC - TAASTRUP ROLLESPILSKLUB, forkortet TRC.
1.2 Foreningen er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune
1.3 Foreningens formål er, med udgangspunkt i rollespil, tabletopspil og lignende aktiviteter, at danne rammen om socialt samvær for alle spilinteresserede og andre fantasifulde sjæle.

§2 Medlemskab og kontingent
2.1 Foreningens medlemskab kan erhverves af alle som vil følge foreningens regler, og som er interesseret i aktiviteter der falder inden for foreningens formål.
2.2 Medlemskab af foreningen varer fra kassereren har modtaget betalingen til umiddelbart inden næste års ordinære generalforsamlings begyndelse.
2.3 Kontingent opkræves helårligt og fastsættes af bestyrelsen og meddeles sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
2.4 Medlemmer der kommer til i løbet af året betaler et af bestyrelsen fastsat beløb.
2.5 Gæster kan opkræves betaling jf. bestyrelsens bestemmelser.
2.6 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis den vurderer at medlemmet modvirker foreningens virke.
2.7 Et ekskluderet medlem kan søge om at blive medlem igen, hvorefter der vil blive taget stilling på ny ved næste generalforsamling.

§3 Generalforsamlingen (1)
3.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
3.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar.
3.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med 28 dages varsel. Som minimum ved opslag på hjemmesiden og i foreningens lokaler.
3.4 Alle beslutninger vedtages ved simpelt relativt flertal med mindre andet er anført i vedtægterne.
3.5 Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning på forlangende af et eller flere medlemmer.
3.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal.
3.7 Et medlem kan ved fuldmagt afgive sin stemme til et andet medlem. Hvert medlem kan max. have en fuldmagt.
3.8 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
3.9 Dagsordenen skal senest 7 dage inden generalforsamlingen offentliggøres for medlemmerne og skal som minimum indeholde:
a. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under generalforsamlingen.
b. Godkendelse af indkaldelse
c. Formandens beretning
d. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
e. Godkendelse af ændringer i ordensreglerne
f. Indkomne forslag
g. Valg af formand (lige år)
h. Valg af kasserer (ulige år)
i. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (2)
j. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
k. Eventuelt

§4 Ekstraordinær generalforsamling
4.1 En ekstraordinær generalforsamling indkaldes og gennemføres ligesom den ordinære, dog med ændringer jf. 4.2 til 4.5
4.2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen
4.3 1/3 af medlemmerne kan forlange at bestyrelsen indkalder en ekstraordinær generalforsamling.
4.4 Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted indenfor 30 dage efter beslutning eller medlemmernes ønske er fremlagt bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 16 dages varsel.
4.5 Dagsordenen skal offentliggøres sammen med indkaldelsen og skal indeholde:
a. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under den ekstraordinære generalforsamling.
b. Godkendelse af indkaldelse
c. Indkomne forslag.

§5 Bestyrelsens ansvar
5.1 Bestyrelsen består af Formanden, kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer
5.2 Bestyrelsen vælger selv en næstformand blandt de tre bestyrelsesmedlemmer
5.3 Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af foreningen, herunder udarbejdelse af budget
5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mødet er indkaldt med rimelig varsel og 60% af denne er til stede.
5.5 Bestyrelsen har ansvaret for at vedtage og løbende opdatere ordensreglementet.
5.6 Bestyrelsen administrerer fordelingen af skabe og nøgler.
5.7 Formanden og kassereren har hver for sig, med udgangspunkt i det af generalforsamlingen vedtagne budget, tegningsret for foreningen.
5.8 Referat af bestyrelsesmøder skal offentliggøres senest 21 dage efter mødets afholdelse.
5.9 Referat af bestyrelsesmøder skal indeholde information omkring stemmefordeling ved afstemninger.

§6 Vedtægtsændringer
6.1 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske jf.§3 Generalforsamlingen, dog med 2/3 almindeligt flertal.
6.2 Ændring af 6.2 kan kun ske, hvis 80% af samtlige af foreningens medlemmer ved en urafstemning stemmer for. Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, hvis 80% af samtlige af foreningens medlemmer ved en urafstemning har vedtaget nedlæggelse af foreningen.
6.3 Ved nedlæggelse overdrages foreningens materialer til en anden eksisterende rollespilsforening, såfremt en sådan ikke findes, sælges foreningens materialer ved auktion til foreningens medlemmer.
6.4 Eventuelle penge gives til Høje-Taatrup Kommune, såfremt der er modtaget tilskud herfra i et af de 3 seneste regnskabsår. Er der ikke modtaget tilskud fordeles pengene ligeligt mellem medlemmerne.


(1) Generalforsamling opfordres til at starte kl 11:00

(2) Kandidater som ønsker at stille op til bestyrelsen, opfordres til at indsende deres kandidatur så dette offentliggøres 4 dage før generalforsamlingen.