Generalforsamling 2021

 • René W Nielsen
 • René W Nielsen's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Senior Member
 • Senior Member
More
09 Jan 2021 20:00 #25863 by René W Nielsen
Generalforsamling 2021 was created by René W Nielsen
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for 2021 digitalt på Discord Søndag 7/2-2021.
Eventuelle forslag skal fremsendes til formanden på enten Discord i Åben bestyrelses chat, DM eller på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 28/1-2021. Foreløbig dagsorden kommer nedenfor og endelig dagsorden senest 31/1-2021.
Som vedtægterne opfordrer til, bliver generalforsamlingen holdt fra kl 11:00.
Invitationen bliver alene offentliggjort på Discord, Facebook og Hjemmesiden, da vi grundet Corona situationen ikke har mulighed for at hænge indkaldelsen op i klubben inden for vedtægternes retningslinjer.
Information om afholdelse, inkl. Stemme afgivelse, vil komme i forbindelse med den endelige dagsorden.
For spørgsmål omkring Generalforsamlingen henvises til debat tråden om denne eller kontakt mig direkte.

Life is a tale of memories...

Please Log in to join the conversation.

 • René W Nielsen
 • René W Nielsen's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Senior Member
 • Senior Member
More
25 Jan 2021 11:45 #25864 by René W Nielsen
Replied by René W Nielsen on topic Generalforsamling 2021
Kontingent som medlem i 2021:
Hvis man bruger bank overførelse, skal man huske at der er flere dages forsinkelser på overførelser. Man bør derfor sørge for at have sat overførelsen igang pr. onsdag d. 3. februar for at være sikker på at overførelsen går igennem, da det er normalt at der går to hverdage.

Hvis man ønsker at gøre det over mobilepay, bør man have gjort dette senest inden kl 10:30 søndag d. 7. februar. Grundet tekniske detaljer med årets GF kræver det en gennemgang inden selve GF for at sørge for at stemmesedler er ordnet.

Hvis det ikke er muligt at betale via bank overførelse, eller via mobilepay, og man gerne vil deltage til GF med stemme, skal man kontakte mig så vi kan finde en løsning.

Opstilling til Bestyrelsesposter og andre tillidsposter
Pr. vores vedtægter, fodnote 2, "Kandidater som ønsker at stille op til bestyrelsen, opfordres til at indsende deres kandidatur så dette offentliggøres 4 dage før generalforsamlingen.", det opfordres at man indsender sit kandidatur så tidligt som muligt.

Indkomne forsalg, eller andre ting til drøftelse til GF
Pr. vores vedtægter, 3.8 "Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.", det vil sige en deadline d. 28*. Januar.

Dirigent og Referent
Bestyrelsen har ikke indstillet nogen til dette. Hvis der er nogen der ønsker at varetage en af disse roller til GF, opfordrer jeg interesserede til at kontakte mig, da der er tekniske detaljer i forhold til at skulle dirigerer GF i 2021.

- Kontakt til mig bedes at blive gjort gennem Discord.

Life is a tale of memories...

Please Log in to join the conversation.

 • René W Nielsen
 • René W Nielsen's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Senior Member
 • Senior Member
More
25 Jan 2021 11:47 - 31 Jan 2021 11:41 #25865 by René W Nielsen
Replied by René W Nielsen on topic Generalforsamling 2021
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under generalforsamlingen.
2. Godkendelse af indkaldelse med forbehold for Coronarestriktioner
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
4.1 Regnskab gennemgang og godkendelse
4.2 Orientering om loftslys
4.2.1 Bemyndigelse til André og Michael Høyer til at løse problemer med kabler og spot med budget på 8.000 kr.
4.3 Budget gennemgang og godkendelse
5. Debat om Bifrost, inklusive beslutning omkring TRC-medlemskab
6. Godkendelse og debat om Ordensregler. Herunder opdateringsansvar, Coronarestriktioner og konsekvens af ikke at følge disse.
7. Hyttetur
8. Indkomne forslag
8.1 Fastlæggelse af hvornår punkter på bestyrelsesmøder er lukkede – Forslag er at alle personsager er lukkede punkter. Andre forslag er velkomne på dette område
8.2 Nedlæggelse af hjemmeside, alternativt nedlæggelse af forum.
8.3 Vedtægtsændring, tilføjelse af punkt 5.9 – Referat af bestyrelsesmøder skal indeholde information omkring stemmefordeling ved afstemninger
9. Valg af formand
10. Valg af kasserer
11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
13. Rengøring og valg af rengøringsansvarlig
14. Eventuelt

Life is a tale of memories...
Attachments:
Last edit: 31 Jan 2021 11:41 by René W Nielsen. Reason: Opdateret dagsorden

Please Log in to join the conversation.

 • André Samuelsen
 • André Samuelsen's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
More
22 Feb 2021 18:45 #25866 by André Samuelsen
Replied by André Samuelsen on topic Referat af generalforsamling 2021
Generalforsamling TRC – 7. februar 2021 via Discord:
1. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under generalforsamlingen.
Michael valgt som dirigent, Mike som referat (begge ved fredsvalg). Ingen fuldmagter meddelt.

2. Godkendelse af indkaldelse med forbehold for Coronarestriktioner
GF konstaterer, at vedtægterne ikke er fuldt, ift. manglende opslag i TRC. GF finder dog coronasituationen som force majure, og godkender derved indkaldelsen.

3. Formandens beretning
2020 var coronaens år og derfor var der et lavt aktivitetsniveau.
Samarbejde med kommune og bibliotek, opstart af bloodbowl blev ikke til noget.
Alternativ hyttetur, først aflyst og dernæst kun 10 medlemmer.
Sociale arrangementer blev kun til 1 grillarrangement.
Aktiv ferie blev ikke til noget, grundet manglende medlemsarrangementer.
Corona forholdsregler blev indført.
Der har været konflikter i foreningen, herunder på Discord. Tænk over hvordan jeres beskeder bliver opfattet.
Der blev lavet proces for udlån af lokaler blev sat i orden. ZZ-games havde lånt lokaler, og kommunen forstod det som TRC.
Der har været forvirring om nøglebrikkerne virkede. Mulighed for at hente ting i næste uge. Nøglebrikker har været registreret forkert, hvilket gav udfordringer.
Oprydning var ikke sket som planlagt. Husk at vi er en frivillig forening, alle skal sørge for at rydde op efter dem selv.
Jon er trådt tilbage som formand, da han ikke længere har tid til det.
Bestyrelsens opgaver blev uddybet. Se det ikke som indflydelse, se det som at påtage sig opgaver og forpligtelser.
Tak til bestyrelsen, GM, og arrangører af aktivitet og dem som har gjort
Vi havde desværre et dødsfald i foreningen, da Vince døde. (et øjebliks stilhed blev afholdt)
Tak for ordet.

4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
4.1 Regnskab gennemgang og godkendelse
Færre aktiviteter og derved færre udgifter. (se bilag)
Revisor synes, at det var et flot regnskab og anbefalede at det blev fulgt i fremtiden.
Regnskabet blev godkendt.

4.2 Orientering om loftslys
Projekt ikke nået så langt som planlagt, blandt andet grundet dødsfald af elektriker.
Tilbud burde være på vej.

Kommentar: kommunen siger at udgangspunkt er, at kommunen skal godkende proces.
Spm.: hvorfor blev der ikke trukket på de frivillige som meldte sig sidste år?
Svar: troede ikke var relevant i starten og så løb tiden fra os.
Spm.: Havde vi lov til at sætte det nuværende op tidligere?
Svar: Ja det havde vi, vi fik det af Fritid og Kultur og CEIS.


4.2.1 Bemyndigelse til André og Michael Høyer til at løse problemer med kabler og spot med budget på 8.000 kr.
Forslaget blev uddybet, at det skal ske som en løbende reparation.
Der var snak om at der måske skete yderligere skade undervejs.
Der er sparet op en del tidligere til en større løsning.
Lukket afstemning:


Opfordring fra enkelt medlem, om at bestyrelsen følger op på dette projekt og ser om der skal ske yderligere.

4.3 Budget gennemgang og godkendelse
Punkter blev gennemgået (se bilag)
Der blev tilføjet udgift for 8.000 kr. jf. punkt 4.2.1, og forventet resultat derved er -2.200 kr.
Godkendt (med ændringen) af generalforsamlingen.


5. Debat om Bifrost, inklusive beslutning omkring TRC-medlemskab
General orientering, og herunder udsnit af spørgsmål og svar:
Hvad får vi ud af det? Kan løse problemstillinger på landsplan.
Er vi en underforening af Bifrost? Ja, men behøver ikke at stå i navnet.
Persondata til Bifrost? Man kan læse mere på deres hjemmeside.
Paraply- til landsorganisation? Skete for 10 år siden.
(Der blev linket til Bifrost brochure)
…Yderligere diskussion foregik…

Lukket afstemning:


6. Godkendelse og debat om Ordensregler. Herunder opdateringsansvar, Coronarestriktioner og konsekvens af ikke at følge disse.
Opfordring til at huske at tømme skraldespand og kontrollere at døren er ordentligt låst.
Nye tiltag i 2020 var afspritning af borde, holde afstand m.m. Det er et krav for at vi havde lov til at bruge lokalerne under corona!
Ingen officielle konsekvenser for bryd, men bestyrelsen kan fratage nøgler.

Det foreslås, at der kommer nærmere retningslinjer.
Det er sket for omkring 15 år siden, at nogen har mistet nøgler til klubben.

GF pålægger den kommende bestyrelse til at uddybe ordensreglerne, herunder opdateringsansvar, coronarestriktioner, og konsekvens af ikke at følge disse.

7. Hyttetur
2021 er det planlagt til store bededag. Forbehold angående coronasituationen.
Der mangler tovholdere til arrangementet, men David vil stå for AMA.
David melder sig også som tovholder.

Såfremt aflysning ønskes, skal det ske 8 uger før.
Det bliver foreslået at enten aflyse eller flytte hytteturen.

Åben afstemning:


Der kom en opfølgende åben afstemning:


GF giver dermed bestyrelsen beføjelse til at træffe beslutningen, men det fremgår at en aflysning ikke ønskes.

8. Indkomne forslag
8.1 Fastlæggelse af hvornår punkter på bestyrelsesmøder er lukkede – Forslag er at alle personsager er lukkede punkter. Andre forslag er velkomne på dette område
Der ønskes klarhed, da der har været mange lukkede punkter på det seneste.
Måske kan der skrives overordnet (og ikke personspecifikt) hvad det lukkede punkt vedrører.

Flere konkrete forslag blev diskuteret, som dog kun var opfordringer til bestyrelsen ikke vedtægtsændringer.

Åben afstemning:

GF beslutter følgende: "Et punkt på bestyrelsens dagsorden er lukket hvis det involverer en eller flere personer på en måde bestyrelsen mener kunne tolkes negativt undtaget hvis den eller de involverede ønsker det åbent".

Opfølgende åben afstemning:

"GF opfordrer bestyrelsen til at lukkede punkter får en opsummering i det omfang det er muligt."

8.2 Nedlæggelse af hjemmeside, alternativt nedlæggelse af forum.
Der snakkes om at hjemmesiden er vores første ansigt udadtil. Derudover er det godt til arkiveringen.

Hjemmesiden er dog ikke opdateret.

David nævner at han gerne vil stå for hjemmesiden.

Åben afstemning:


8.3 Vedtægtsændring, tilføjelse af punkt 5.9 – Referat af bestyrelsesmøder skal indeholde information omkring stemmefordeling ved afstemninger
Har været praksis tidligere, men flere gange har det ikke været relevant, da der i bestyrelsen har været opnået konsensus.

Lukket afstemning:

*Det bemærkes, at grundet tekniske problemer, er der måske en blank stemme mere. Dette kan dog ikke ændre resultatet.

9. Valg af formand
Formandens opgaver blev diskuteret.
Jon genopstiller ikke.

David viser interesse, men vil høre om forventet arbejdsbyrde.
Kasper stiller op, men vil trække sig, såfremt bedre kandidat stiller op.
Efter overvejelse stiller David op som formand, og Kasper trækker sit kandidatur.

Der bliver af princip stemt om David til trods for ingen modkandidater.

Lukket afstemning:


10. Valg af kasserer
Kasserens opgaver blev diskuteret.
René ønsker ikke genopstilling.

Mads og André stiller op.

Lukket afstemning:


11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Som bestyrelsesmedlemmer stiller Kasper, Marc og Mads op.

Lukket afstemning:


Som suppleaneter stiller Jon og Pelle op.

Det blev aftalt at en åben afstemning var fin nok.

Åben afstemning:


12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Mike stiller op som revisor

Åben afstemning


Mike nominerer Steffen som revisor suppleant, Steffen accepterer opstilling.
René stiller også op.

Åben afstemning:


13. Rengøring og valg af rengøringsansvarlig
René genopstiller ikke, men takker særligt Reno for indsats og ligeledes andre unævnte helte.

Kasper stiller op og gør det klart, at hvis folk ikke vil hjælpe til, når de er dernede, så vil han indstille til bestyrelsen at de ikke bør have nøgler.

Åben afstemning:


14. Eventuelt
Mike meddeler, at han træder tilbage som kioskansvarlig, og opfordrer andre til at kontakte ham, hvis de ønsker at videreføre den. Evt. overskud går (som altid) til almennyttigt formål i TRC.

René Bokær (Bifrost) siger tak for at måtte deltage, og opfordrer os til at lave

Dirigent takker for god ro og orden og takker René Bokær for sin deltagelse.
Attachments:

Please Log in to join the conversation.

 • René W Nielsen
 • René W Nielsen's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Senior Member
 • Senior Member
More
07 Jun 2021 11:43 #25870 by René W Nielsen
Replied by René W Nielsen on topic Generalforsamling 2021
Attachment er det godkendte referat.

 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF


Life is a tale of memories...
Attachments:

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.176 seconds
Powered by Kunena Forum